En artikel i gårdagens nummer av  tidningen Expressen slår nog nytt rekord i ren och skär dumhet! Vilket inte vill säga litet när det gäller kvällspressen….I nätupplagan kan man i en artikel läsa att ”Älgarnas fisar och skitar ner miljön” Jaha?…… Vänta lite?…. För det första, tycks tidningen Expressens medarbetare uppenbarligen inte vara kapabla  att skriva korrekt svenska längre, inte ens i rubriken. För det andra påstås i samma artikel att det är koldioxid som ”skitar ner miljön”?….. Va saru, saru? Vet artikelförfattaren om att utan koldioxid skulle all växtlighet på planeten dö ut tämligen omgående, och med den i stort sett allt övrigt liv på planeten. Nej det känner man tydligen inte till. Koldioxiden är  en grundförutsättning för att det ens ska finnas någonting värt namnet ”miljö” på Jorden. Att påstå att koldioxid ”skitar ner” är helt enkelt absurt!

   ”Miljö” ja, detta ständigt missbrukade ord, som  i exempelvis extremistpartiet ”Miljöpartiet”:s namn. Hur kan egentligen ett parti som förespråkar industriell förstörelse av vår natur, då tänker jag naturligtvis på vindkraften, komma undan med att kallas ”Miljöpartiet”? I landet Absurdistan fungerar det, eftersom de flesta journalisterna i Absurdistan är ”Miljöparti”-sympatisörer, och av naturliga skäl därför har svårt att granska partiet kritiskt…….Dessa journalister framlever företrädesvis sina dagar i Stockholms innerstad, närmare bestämt i stadsdelen Södermalm, där de från molnfri höjd kan sitta och skriva dumheter som exempelvis artikeln jag  länkar till ovan.

 I landet Absurdistan finns  ett politkerskrå som för länge sedan slutat att företräda de som gav dem jobbet, dvs medborgarna i landet Absurdistan. I stället för att som tänkt tjäna det allmänna till medborgarnas bästa, så jävlas man mer eller mindre öppet med vanligt hederligt folk. Landet Absurdistan är stort och glesbefolkat. Bilen är en nödvändighet för att de som inte bor i städerna ska kunna leva normala liv, eftersom det mesta av samhällsservice som skolor, sjukhus osv numera finns i städerna. Många glesbygdsbor pendlar dessutom många mil varje dag för att kunna ta sig till jobbet.  Kollektivtrafik är inte att tänka på för dessa människor som håller landsbygden levande.

Man får ju ”dra av” kostnader för arbetsresor, nödvändigt för dem som har långa bilresor till arbetet, och speciellt med tanke på de skyhöga drivmedelspriser genom skattepålagor som politikerna i Absurdistan drivit igenom för att ”rädda planeten” (Cheeesssus!). Utan dessa avdrag lönar det sig knappt för en glesbygdsbo att arbeta. Bilen är alltså enda lösningen. Eller snarare kanske ”var lösningen”……

Nu höjs röster för att detta nödvändiga reseavdrag ska fasas ut. Och från vilket håll kommer detta förslag?   ”Miljöpartiet” naturligtvis!

Karin Svensson Smith, ”klimat-och-transportansvarig” i Miljöpartiets styrelse menar på fullt allvar att detta reseavdrag, som alltså är en förutsättning för att hålla glesbygden vid liv, ska fasas ut? Alltså, ännu ett ”Miljöparti”-förslag, denna gång från ”klimat-och-transport ansvarig” (observera det Orwellska nyspråket) som försöker sparka undan benen för de som betalar Svensson Smith:s lön. Det är tammefan inte klokt, det är helt enkelt absurt!

Och så går ännu en dag i landet Absurdistan…..

Professor Lennart Bengtsson är Sveriges  mest meriterade klimatforskare. När man hör honom tala i ämnet så vet man att det man får höra är vederhäftig information om forskningsläget, och inga överdrifter åt varken det ena eller andra hållet. 

För några veckor sedan var jag på en stor paneldebatt om klimatet i Uppsala. I panelen fanns, förutom just Lennart Bengtsson, professorerna Sven Kullander, C-G Ribbing och David G. Gee. Av dessa professorer räknas Lennart Bengtsson och Sven Kullander som något mer ”alarmistiska”, medan C-G Ribbing och David G. Gee väl får  anses  ”skeptiska” till det sk klimathotet.

Till min stora förvåning den gången, så var dessa fyra professorer överens om att det är energifrågan som är det mest akuta problemet inför framtiden. ”Vi måste lösa energiförsörjningen när oljan så småningom sinar, det är den stora utmaningen”….Ungefär så kan man sammanfatta paneldebattens slutsats vid debatten i Uppsala. ”Klimathotet” ansågs alltså inte som det stora akuta problemet. Detta är så viktigt så jag skriver det igen; ”Klimathotet” anses inte av Sveriges mest meriterade klimatforskare som det akuta problemet!

Men, det finns ett stort problem. Professorer som Lennart Bengtsson kommer inte till tals i media. Varför? Professor Kullander uttryckte sig ungefär så här: ”Journalisterna begriper inte ämnet, och vad jag har att säga säljer inga lösnummer”……

Nå, i går kväll fick jag chansen att kommunicera/shatta med Lennart Bengtsson på bloggen ”The Climate Scam” .

Diskussionen gällde torkan i norra Sahel,  som drabbats hårt av torka de sista åren.

Lennart Bengtsson kommenterar ämnet så här:

”…….Det finns 100 tals artiklar härom under en period på så där 30 år. Aktivister såväl som ”skeptiker” får ta sig tid att sätta sig in i problemen innan de uttalar sig om dem. Sahel området har alltid varit utsatt för aperiodiska långvariga NATURLIGA klimatsvängningar. Det är bl a därför vi alltid haft en låg befolkningstäthet i området. för folkhushållet finns det inget hopplösare än ett sådant klimat. Jag noterar med tacksamhet att det finns ett intresse hos allmänheten men forskarna har också ett jobb att sköta och hinner inte skriva populärartiklar hela tiden. Svenska media som dessutom har svaret på alla frågor när det gäller klimatet är inte heller intresserade. …….”

Mycket intressant tyckte jag och replikerade:

”………Problemet kanske kan stavas ”summary for policymakers”?

Som ju ibland säger någonting helt annat än vad forskningsrapporterna gör. Där, anser jag, finns ett stort trovärdighetsproblem. Jag har inte tröskat igenom allt i IPCC:s rapporter, men arbeten om havsnivåhöjningar har jag försökt att följa lite mer, eftersom jag anser att det är där svaret på frågan finns. Havsnivåhöjningarna. 

Frågan är alltså: Går vi mot en klimatkatastrof med symptomet accellererande havsnivåhöjningar?Svaret så vitt jag kunnat se, är nej. 30-70 cm havsnivåhöjning på 100 år är prognosen, vad jag kunnat läsa mig till. 30 cm är med andra ord ingen förändring alls i trenden från 1800-talet. Låter inte speciellt alarmerande jämfört med det vi får oss till livs i dagstidningarna? ….”

Svaret jag fick var utförligt:

”……Bifogar ett svar som sammanfattar min uppfattning. Också antaget av KVAs Energiutskott

 
 Ändringar av havsvattenståndet 
Se också punkt 12 i rapporten Klimatförändringar, 30 januari 2007 
(http://kva.se/Vetenskap_samhallet/Energi/Utskottet/rapport_energi_klimat_2007.pdf
Det lokala havsvattenståndet varierar kraftigt över tiden som en följd av tidvatten, vindar, lufttryck och havsströmmar. Under de senaste svenska vinterstormarna har vattenståndet på västkusten ett par gånger varit långt mer än en meter över det normala. En central fråga inom klimatforskningen är att bedöma förväntade ändringar av den globala havsnivån till följd av en ökad mängd smältvatten från glaciärer och inlandsisar (eustatisk effekt) samt expansion av havsvattnet till följd av högre temperatur (sterisk effekt). Redan en höjning på 1 m skulle skapa stora problem i flera områden på grund av den omfattande bosättningen i utsatta kustområden. Exceptionellt utsatt är exempelvis Bangladesh. 
En fortsatt uppvärmning kommer med stor sannolikhet att skapa stora problem. Analogier från tidigare interglacialer (Holsteinian och Eemian, 250 000 respektive 120 000 år sedan) indikerar att havsnivån var flera meter högre och detta vid obetydligt högre temperaturer än nu (Hansen and Sato 2011). En central fråga är givetvis hur snabbt en övergång till ett mycket högre havsvattenstånd kan äga rum och i vilken utsträckning detta kan påskyndas av växthusgasuppvärmningen. För att diskutera detta anordnades för ett år sedan en workshop av International Space Science Institute i Bern. Resultatet av denna workshop har nyligen publicerats (Bengtsson et al., 2011) och ger i en serie artiklar en övergripande presentation av det aktuella forskningsläget. 
Havsnivåhöjningen under de senaste 150 åren uppgår till 20-25 cm. Indikationer är ett mindre minimum i havsnivån under första hälften av 1800-talet. Sedan 1993 har man mätt havsnivån med radaraltimetri från satellit. Dessa mätningar visar sedan dess en oförändrad trend på 3.2+-0.4 mm/år, ( se bl. a. http://sealevel.colorado.edu/ ). Mätningar från GRACE satelliten 
(http://www.csr.utexas.edu/grace/publications/flyer/GRACEflyer0612a.pdf), kombinerad med radaraltimetri och havssonderingar i det s.k. ARGO-systemet (http://www.argo.ucsd.edu/) bekräftar att under de senaste 7 åren, då mätningar från alla observationssystemen föreligger, har havens temperaturexpansion bidragit med ca 1/3 och massökningen (huvudsakligen smältvatten från glaciärer) med 2/3. Även på en tidsskala på 20 år föreligger stora geografiska variationer i havsnivåökningen beroende främst på variationen i vindar och havsströmmar. I vissa områden har havet faktiskt sjunkit, i andra stigit betydligt mer än det globala medelvärdet. 
Under de senaste 100 åren är det sannolikt att det föreligger en acceleration av havsvattenståndet, ehuru ytterligare någon sådan inte kan identifieras under de senast två decennierna. Variationer förekommer från år till år och det är speciellt intressant att orsaken härtill har bekräftats av gravitationsmätningar från GRACE som visar att detta beror på tillfällig ansamling av vatten på vissa landytor. 
Tillförlitliga beräkningar över den mest sannolika utvecklingen är osäker och tills vidare kan de uppgifter som IPCC publicerade i sin senaste rapport ( IPCC, 2007) med en höjning på 20-50 cm till slutet av 2000-talet betraktas som mest sannolika värden. Detta var också den allmänna uppfattningen bland deltagarna i ”workshopen” även om beräkningarna är behäftade med stora osäkerheter. Detta beror såväl på brister i modellberäkningarna som på osäkerhet i den framtida emissionen av växthusgaser och aerosoler. En extra komplikationsfaktor är en ökad massackumulation på landisarna, främst Antarktis, till följd av ökade snöfall vid den högre temperaturen samt instabilisering av glaciärer på landisarna. För svenska förhållanden 
ligger därvid de troliga havsnivåändringarna under värdena för den förväntade landhöjningen under samma tid med undantag för den allra sydligaste delen av Sverige. Workshopen betonade emellertid att modellberäkningarna på intet sätt skall uppfattas som prognoser utan mer som ett bidrag till en fördjupad riskbedömning. 
Referenser 
Bengtsson, L. et al., 2011: The Earth Cryosphere and Sea Level Change, Surveys in Geophysics. Volume 32, Issues 4-5, 2011. Also available in form of a book ISBN: 978-94-007-2062-6 
Hansen and Sato, 2011: Paleoclimate implications for human-made climate change. Atmospheric Ocean Phys ArXiv: 1105.0968v1 
IPCC, 2007: Lemke, P. et al., : Climate Change 2007. The physical science basis. Contribution of working group 1 to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press, Cambridge. 
Lennart Bengtsson 
Medlem av akademiens energiutskott 
31.12.1211  …….”

Sensationellt!

Eftersom det ovan presenterade svaret av Lennart Bengtsson för en del, inte minst jag själv, kanske är lite ”tungläst” så gjorde jag en kort sammanfattning av vad jag tyckte mig kunna läsa ut ur hans text, och frågade honom om min sammanfattning var korrekt.

”…..Stort tack för ditt uttömmande svar!

Kan jag sammanfatta det så här?

1. Ingen accellererande observerbar havsnivåhöjning sedan man började mäta med satellit och Argobojar, inte på 2 decennier.

2. Osäkerheterna när det gäller förutsägelser om eventuella framtida accellererande havsnivåhöjningar är stora, och bygger på antaganden om fortsatt stigande global medeltemperatur.

Till slut gällande inledningen av ditt inlägg.

Att vattennivåerna på västkusten vid vinterstormar varit mer än en meter över det normala, indikerar ingenting onormalt. Variationerna är stora, det är fullständigt normalt.

Som sagt, det du skriver är ju mil från vad vi får läsa i dagstidningrnas artiklar,…eller hur?

Håller du med om det?…..”

Bengtsson svarade:

”……..Det är kelt korrekt. Det händer åtskilliga gånger varje  höst och vinter   att vattenståndsvariationer uppgår till en dryg meter huvudsakligen längs med väst och sydkusten. SMHI rapporterar detta regelbundet. För övrigt lär det nog dröja innan vattenståndet hinner fatt landhöjningen längs med Sveriges kuster förutom allra sydligaste delen. Var får massmedia alla stolliga uppfattningar från?

Lennart B ……”

Det Bengtsson skriver är minst sagt sensationellt, om man tar i beaktande den bild av accellererande havsnivåer som sprids av inte minst svenska verk och myndigheter som naturvårdsverket, SMHI etc, samt inte minst statstelevisionen SVT och SR. Ändå, det här är alltså vad vår mest meriterade klimatforskare har att säga. 

Ingen accellererande havsnivåhöjning!

Vilket för övrigt även professor Nils-Axel Mörner hävdar, läs mer om honom i tidigare inlägg här på bloggen.

Så nästa gång ni hör domedagsprofeter som Johan Rockström, agronom, Anders Wijkman, politiker eller Pär Holmgren, fd meteorolog, uttala sig i frågan, ta er då en funderare på hur det kan komma sig att dessa människor som är allt möjligt utom just klimatforskare, ideligen får uttala sig i tidningarna om den ”kommande katastrofen”, medan sakkunskapen, det bästa vi har, inte ens tillfrågas. Kanske bör man också ta sig en funderare på hur mycket man ska sätta tilltro till övrig alarmism gällande klimatet.

Svaret är förmodligen att Svenska mainstream media, speciellt SVT och SR är överbefolkat med journalister som sympatiserar med Miljöpartiet och ”miljörörelsen”. Vi visste det tidigare , jag skrev om detta redan för 3 år sedan, men nu finns det ju veteskapliga bevis. Dessa journalisters minst sagt skeva rapportering i ämnet gör att svenska politiker riskerar att ta  felaktiga beslut och prioriteringar, vilket i ett längre perspektiv kan bli direkt samhällsskadligt!

snusdosa-ror-inte-mitt-snus

http://www.expressen.se/nyheter/eu-vill-forbjuda-snuset/

Comprende ??

Jag fick av Ann L-H, tidigare naturvetenskapslärare på gymnasiet och läroboksförfattare, som en kommentar till mitt inlägg om SR:s ”vetenskapsprogram” Klotet, hennes brev som hon skickat till Generaldirektören för Skolverket, Anna Ekström. Brevet gäller alltså detta:

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?ProgramId=3345

Brevet/ inlägget, var så bra, och relevant i sammanhanget, så jag tycker det är värt en egen ”tråd”. Jag publicerar det med Ann L-H:s tillstånd.

Läs och begrunda……

Till
GD för Skolverket Anna Ekström

I veckan som gick tog miljömagasinet Klotet SR P1 upp skolans undervisning i klimatfrågan. Som representant för Skolverket deltog undervisningsrådet Per Kornhall.
Per Kornhall påpekade med all rätt att undervisningen ska vara saklig och vila på vetenskaplig grund. Samtidigt talade han om klimatskeptikerna och placerade dem på ”andra pseudovetenskapliga fält”. Dessutom talade han om att det är viktigt att lära ut ”rätt saker”.
Båda uttalandena kräver sin förklaring!
I drygt tjugo år har klimatforskare med olika inriktning debatterat kring i vilken utsträckning de antropogena utsläppen av sk växthusgaser påverkar klimatet. Samtidigt har media framställt FNs klimatpanel IPCC och inte minst dess sammanfattning för politiker SPM, som det enda och sanna rättesnöret. Sätter man sig in i IPCCs historia blir bilden minst sagt annorlunda och på senare tid har Donna Laframboise avslöjat hur IPCC arbetat, vilket innebär att dess trovärdighet i hög grad kan ifrågasättas.
Se: The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert .

I motsats till mediabilden finns det och har sedan länge funnits ett stort antal klimatforskare, som inte bekänner sig till ”den rätta tron” dvs den som finns i SPM och sprids via miljörörelsen och media.
Se tex:
http://www.climatedepot.com/a/9035/SPECIAL-REPORT-More-Than-1000-International-Scientists-Dissent-Over-ManMade-Global-Warming-Claims–Challenge-UN-IPCC–Gore
För några år sedan kom det ut en sammanställning, NIPCC, av flera tusen peer-reviewade (!) forskningsrapporter, som går stick i stäv med vad IPCCs SPM, miljörörelsen och media förmedlar. Dessa rapporter grundas alltså på vetenskapligt granskad forskning av forskare som är mer eller mindre skeptiska till den sk konsensusbilden. Inom parentes sagt så har konsensus ingenting med vetenskap att göra och bara att använda det begreppet i klimatfrågan visar att den är starkt politiserad.

Att Per Kornhall som representant för Skolverket i detta läge deltar i SRs starkt vinklade och kritiserade miljömagasin Klotet och där ansluter sig till redaktionens ensidiga konsensusbild och dessutom talar om skeptikernas forskning som pseudovetenskap, vilket jämställer dem med tex kreationister eller liknande, är fullständigt oförsvarligt och kräver förklaring!

När det sedan gäller att förmedla ”rätt saker” i klimatfrågan så är som sagt ”science NOT settled”. Det finns inte några ”rätta” slutsatser att förmedla. Det man kan göra är att i god vetenskaplig anda diskutera olika argument från hela fältet så objektivt som möjligt så att eleverna får klart för sig att frågan långt ifrån är avgjord.

Klimatfrågan är oerhört väsentlig för samhället och för oss som kontinuerligt följer den finns det dagligen nya intressanta forskningsresultat och infallsvinklar.
Att en representant för Skolverket visar sin okunnighet eller alternativt medvetet agerar som megafon åt den ideologiska miljörörelsen är som sagt oförsvarligt och Per Kornhalls båda uttalanden kräver en officiell förklaring från Skolverket!

Ann Löfving-Henriksson
Tidigare lärare i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiestadiet
samt läromedelförfattare

Stort tack Ann!

 Jag önskar att fler hade samma civilkurage och vilja att engagera sig som du. Förr eller senare måste etablissemanget börja lyssna på relevant kritik från människor som Ann L-H, människor som faktiskt vet vad de pratar om.

Än en gång, tack Ann!

I går publicerade Sveriges Radios ”Klotet” en artikel om att många skolor i USA numera också undervisar  den skeptiska synen på ”klimathotet”. ”Klotet” jämför denna undervisning med religionsundervisning!?

www.sr.se/p1/klotet,

 Man försöker smutskasta detta vetenskapliga initiativ genom att jämföra den klimathotsskeptiska undervisningen med det krav som finns i vissa delstater i USA, där man förutom att undervisa om evolutionen, även undervisar i Bibelns ”skapelselära”.

Detta är makalös smutskastning, och borde verkligen inte förekomma i vår ”objektiva” statsradio.

När åtskilliga klimathotskeptiker  såg sig föranlåtna att kritisera detta påhopp, fick de följande svar av Klotets programchef :

”Bästa A. Henriksson och övriga klimatskeptiska debattörer.
Vetenskapsradion Klotet har till uppgift att göra god miljöjournalistik grundad på forskning och insatt i ett samhällsperspektiv. Vi speglar och granskar vetenskapliga rön bland annat på klimatområdet. Det finns inga tecken så vitt vi kunnat utröna att klimatforskning skulle bli sämre faktagranskad än annan publicerad naturvetenskaplig forskning, tvärtom. Den kunskapssammanställning som IPCC gjort 2007 är den bästa som finns fn. Så vitt jag vet drar dessutom alla nationella vetenskapsakademier i världen samma grundläggande slutsatser som IPCC av de tusentals publicerade och granskade vetenskapliga studier man bygger den första delen av sin rapport på. Den som inte själv har ork eller kunskap att läsa alla dessa studier och inte heller vill lyssna till de experter som har till uppgift att göra detta, har enligt min mening en syn på kunskap som ligger närmare en religiös tro än vetenskap. Klotet kommer fortsätta att kritiskt skärskåda både forskning och miljörörelse och samhällsskeenden som tidigare och låter inte förvillare och vetenskapsförnekare fördunkla våra sinnen.”

Vetenskapsförnekare och förvillare!? Man baxnar! IPCC, som Klotets Johan Bergendorff hänvisar till, har gång på gång blivit avslöjade som en forskningsfuskande propagandaorganisation.

2009 gick det så långt att Indien beslutade sig att starta egen klimatforskning eftersom man anser att IPCC är en miljöaktivistisk rörelse, inte en forskningspanel. (se tidigare inlägg på bloggen)

 I stället för ”Peer review” har man bland annat ägnat sig åt ”Pal review”, vilket innebär att man låter ”vänner” granska sitt ”vetenskapliga” arbete, istället för kompetenta anonyma granskare. På så vis blir det garanterat godkänt, och kan alltså ståta med titeln ”peer reviewed”.

 Man har ljugit om antalet klimatforskare som ingår i panelen. De famösa ”2500 klimatforskarna” har vid närmare undersökning visat sig vara 38!

Man använder sig av sk ”grå litteratur” som kan vara allt från en artikel i ett bergsklättringsmagasin, till något som skrivits av någon miljöaktivist från Greenpeace. Trots tidigare försäkringar om att allt som stod i IPCCs rapporter var ”peer reviewed”.

IPCCs chef Rajendra Pachauri kallade kritiken mot uppgifterna i IPCC-rapporten om Himalayaglaciärernas snara försvinnande  år 2035 för ”woodoscience”, trots att kritiken var relevant. Uppgifterna visade sig komma från en miljöaktivist som över telefon intervjuat en indisk glaciärforskare. Knappast ”peer reviewed” altså. Vad den indiske glaciärforskaren sa, var att om avsmältningen fortsätter likafort som i dag kan glaciärerna i Himalaya vara borta år 2350. En viss skillnad. För övrigt har det visat sig att forskningen rörande glaciärerna i Himalaya är undermålig. Man har bara tittat på de glaciärer som ligger på förhållandevis låg höjd. De glaciärer som ligger högre upp är stabila, de smälter alltså inte överhuvudtaget.

Detta är bara ett litet axplock av den kritik som finns mot IPCC. Att Klotet hänvisar till denna FN-organisation med dess numera skamfilade rykte är närmast patetiskt.

När Klotet dessutom bara låter den ena sidan komma till tals, dvs den alarmistiska, är det inte längre frågan om ”upplysning”….då sysslar man i stället med propaganda. Vedervärdigt!

Skäms Klotet, skäms SR och skäms Johan Bergendorff!

                                           Elbil av lite äldre modell

Elbilen är ett praktfiasko. Det konstateras i en artikel i Svd i dag. Som så många andra utopiska ”gröna” drömmar, är den chanslös. Chanslös i kontakt med verkligheten i form av konkurrens av bilar som kostar hälften så mycket, chanslös mot bilar som går att köra 4 ggr så långt på en tankning, och som faktiskt går att värma upp när det är kallt. Till skillnad från elbilen alltså. Där får man åka ”svalt”….för att uttrycka saken snällt.

http://www.svd.se/naringsliv/elbilar-ett-historiskt-fiasko_6926203.svd

Det är hög tid att folk får upp ögonen för  orealistiska ”miljövänliga gröna tekniker” som just elbilen är ETT exempel på. Speciellt om man betänker att miljörörelsen av idag inte verkar inse att dessa bilar faktiskt drivs med just el, en vara som det kommer att bli brist på den dag Miljöpartiet och dess sympatisörer får som de vill. För OM kärnkraften läggs ner, vilket ju just MP kräver, så kommer vi att stå med skriande elbrist i Sverige. Utan att knappt en enda elbil rullar på våra vägar. Tänk då tanken att 4,3 miljoner bilar, som är ungefär det antal personbilar som är i drift i Sverige idag, tänk tanken att de ska drivas med den el som alltså inte längre kommer att finnas tillgänglig.

Detta kommer att få enorma konsekvenser för allas våra dagliga liv. Miljörörelsen tror att vindkraften ska kunna ersätta kärnkraften, men tyvärr……..

 Vindkraften kommer ALDRIG att kunna ersätta kärnkraften, det har till och med många av de mest rabiata miljöjournalisterna och AGW-aktivisterna insett. (AGW= Antropogen Global Uppvärmning)

 Som exempelvis Georges Monbiot och alla tiders värsta klimathotsförfattare, Mark Lynas, mannen som gav oss skräckscenarioromanen ”6 grader”…..Båda dessa aktivister har numera gjort en helomvändning i kärnkraftsfrågan…….”Sent ska syndaren vakna”, som man brukar säga. 

Så, vilka alternativ återstår av den utopiska ”förnyelsebara energin”?

Solenergi…..I Sverige, på vintern? Så länge elenergi inte kan lagras storskaligt, och det kan den inte, så blir svaret kort och gott……NEJ!

Vågkraft?  Nej!

Vad återstår? Inte mycket. Det är verkligen dags för människor i det här landet att vakna upp, och reagera, mot vad som kommer att hända i en relativt nära framtid, om Miljöpartiet får som de vill. Det är egentligen väldigt enkelt. Rösta bort dem från riksdagen, svårare än så är det inte.

Under de senaste åren har landets kommuner betalat ut över 70 miljoner kronor i pension till lokalpolitiker som lämnat eller fått sluta från sina uppdrag.

I dagens nätupplaga av Aftonbladet kan man läsa om hur det går till när  politikerskrået gör sig ekonomiskt oberoende utan att behöva göra ett handtag.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13666191.ab

 

 Fd finansborgarrådet i Sthlm, Annika Billström (S), som slutade år 2006, får fortfarande av kommunen 54000 kr varje månad i ”lön” Trots att hon numera är egenföretagare som driver ett vinstgivande företag. Undrar vad Sthlms skattebetalare tycker om det? Helt okey kanske, eller ger det möjligen lite grogrund för det sk politikerföraktet?

Och Arbogas fd kommunalråd Kjell Söderström, också han (S), lyfter fortfarande en årslön på över 300 000 kr, trots att han slutade med politiken och drog till värmen i Thailand redan år 2004. Där jobbar han numera på ett dykcenter.. Undrar vad Arbogas skattebetalare tycker om att sponsra honom så att  han numera kan  framleva sina dagar i Thailand? Helt okey kanske……eller kanske inte?

 

Jag har alltid tidigare trott att det av (S) så ofta använda ordet ”solidaritet” hängde ihop med att att hjälpa de fattiga och sjuka. Men här får ju ordet en helt ny innebörd! Skattebetalarna visar alltså sin obligatoriska solidaritet mot de fd (S)-politikerna genom att betala feta arvoden till dem. För skattebetalarna kan inte välja i det här fallet……….

Att våra  riksdagspolitiker förser sig av skattebetalarnas pengar efter avslutad politisk karriär visste vi ju sedan tidigare……

Men att våra kommunpolitiker är lika flitiga när det gäller att förse sig av skattebetalarnas pengar var kanske en nyhet?

Man kan ju undra vad exempelvis cancersjuka som tvingas i väg till jobbet av samma politiker tycker om den rådande ordningen?

Någonting är verkligen helruttet i det här landet!

   Warsawapaktens anfallsplaner mot Skåne och Danmark under det Kalla kriget

Författaren Birgitta Almgren har forskat om de svenskar som misstänks ha spionerat för den numera icke längre existerande kommuniststaten DDR, även kallat ÖstTyskland. När östblocket kollapsade blev DDR:s säkerhetstjänsts (Stasi) arkiv tillgängligt för Västvärldens säkerhetstjänster. Eftersom Stasi med tysk grundlighet arkiverat rapporter om allt de företagit sig, kunde man alltså bland annat hitta personakter om svenskar som lämnat uppgifter om svenska förhållanden till DDR, med andra ord spionerat mot Sverige för DDR och Warsawapaktens räkning.

http://www.expressen.se/1.2560498

http://www.expressen.se/nyheter/avslojar/1.2560503/de-avslojades-i-stasis-arkiv

http://www.expressen.se/nyheter/avslojar/1.2560518/misstankta-spionparet-om-anklagelserna

Bland dessa spioner fanns alltså svenska gymnasielärare, universitetslärare, tekniker, forskare, företagare, en hel hög med journalister (9 st), läkare, socialarbetare, vanliga yrkesarbetare, kulturarbetare, präster och jurister. Sammanlagt rör det sig om 57 personer som misstänks ägnat sig åt detta spioneri.

 

Man känner numera också ganska väl till hur Warsawapaktens anfall mot Sverige i händelse av en stormaktskonfrontation skulle gått till, se denna länk:

 http://www.bergrum.se/sverige/militart/krigsplanlaggning/wp-planer.html

 

Om en storkonflikt mellan NATO och Warsawapakten blivit verklighet, så hade det med största sannolikhet drabbat Sverige hårt. I Warsawapakten såg man det som en militär nödvändighet att fortast möjligt säkra det strategiskt viktiga  Öresund, och därför fanns detaljerade planer på ett blixtanfall mot Skåne (och Danmark), som om de blivit verklighet skulle kommit att kosta många tusen svenskars liv. Även andra scenarios fanns planerat för, ex ett scenario där ett massivt anfall mot hela Sverige var ett alternativ för att kunna ockupera Norge, som ju är en NATO-medlem. Om detta anfall blivit verklighet är det frågan om Sverige som nation ens existerat i dag. Massiva insatser med kärnvapen ingick nämligen i planerna. Alla större städer i Sverige fanns uppsatta som mål för sovjetiska kärnvapen. Miljoner svenskar hade fått sätta livet till om dessa planer realiserats. Vår ”neutralitet” hade inte varit vatten värd. 

 

Detta var alltså bakgrunden då dessa spioner var verksamma. Det fanns ett reellt militärt hot mot Sverige, bland annat just från DDR

 

Så, vad gör då svenska staten när man får kännedom om dessa spioner? Ställer man dem inför rätta, anklagade för grovt spioneri? Låser man in dem och kastar bort nyckeln, androm till varnagel?

Nej det gör man inte. Man hemligstämplar i stället alla uppgifter rörande dessa för spioneri misstänkta 57 personer.

 

Birgitta Almgren, som fått tillåtelse att forska i SÄPO:s arkiv om detta, och i dagarna givit ut en bok i ämnet, får inte yppa ett ord om vilka dessa spionerimisstänkta personer är. Gör hon ändå det, är det HON som riskerar fängelsestraff.

Man tar sig för pannan!  I Stasis arkiv finns, svart på vitt, bevis för detta spioneri, ett spioneri som kunde blivit fatalt för Sverige.

Och svenska staten sopar hela saken under mattan! Om man inte visste att det är sant, så skulle man inte tro på det.

Någonting är verkligen helruttet i konungariket Sverige!

Jag har tidigare här på bloggen nämnt Ulf Brunnbergs ”sommarpratarprogram”. Hur han sågades jämns med fotknölarna av Aftonbladets kritiker för att han hade modet att vara obekväm, säga sin ärliga mening, lite politiskt inkorrekt helt enkelt. Se mitt tidigare inlägg:

https://labbibia.wordpress.com/2011/07/17/ulf-brunnberg-en-fornuftig-rost-i-mediabruset/

Nu gör hela den politiskt korrekta kändisvärlden gemensam sak med Aftonbladet. Vid ”Kristallen-galan”, som alltså är ännu en av dessa totalt meningslösa TV-program, en slags klubb för inbördes beundran, av och för fackfolk i MainMediasvängen, passade många av de ”etablerade” mediakändisarna på att spy galla över Brunnberg.

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article13601252.ab

Han hade nämligen den oerhörda fräckheten (?) att, bland annat, påstå att svenska Tv-program numera nästan enbart görs för kvinnor. Därför har han efterlyst en ”Manskanal”, som skulle innehålla Sport, Vetenskap, Historia, Motor, etc etc…….

Reaktionerna på dessa hans ärligt framförda åsikter är  direkt  löjeväckande.  Leif Andree tycker t ex enligt Aftonbladet att han ska, citat ”rikta sig till människor för fan, dumjävel”, slut citat. Hoppsan! Två frågor inställer sig direkt. 1. Är inte män människor? 2. Vem fan är Leif Andree?

Belinda Olsson, själv programledare för programmet ”Debatt”, som håller en intellektuell nivå lämplig möjligen för mellanstadieelever, men alltså riktar sig till vuxna människor, tycker att han , citat ” Han får kalla hem hästarna till stallet. ” slut citat. Underförstått, Ulf Brunnberg har enligt henne inte alla ”hästar hemma”, hon antyder faktiskt  att det är något fel på hans mentala förmågor. Sedan visar hon själv rätt tydligt att hon kanske inte har alla hästar hemma för hon fortsätter …..”När han menar att det är så mycket inredning, jag menar det är ju män som står för det”, säger hon. Men hallå! Naturligtvis tittar kvinnor hellre på en man med fördelaktigt utseende som inreder, än en kvinna. Hon kanske skulle kolla upp hur många män som faktiskt (av egen fri vilja) tittar på dessa inredningsprogram i stället?

(Själv har jag nästan helt slutat att titta på svenskproducerad TV, av den enkla orsaken att jag är dödligt less på intelligensbefriade produktioner som just diverse Inredningsprogram, Matlagningsprogram (hur intressant är det att se kock efter kock stå och hacka lök egentligen?), Idol, Bonde söker fru,  Robinson, Ensam mamma söker, Lyxfällan, Hollywoodfruar, Sommarkrysset,…….etc etc, i det oändliga.)

Renée Nyberg tycker att Brunnberg är så mossig att han borde, citat ”gå ner i sin grotta igen” slut citat.

Gry Forsell tycker att han är en ”konservativ gammal surgubbe”, men hon tycker ändå att han ska ”blåsa på och testa”, vilket hedrar henne.

Ja, så där håller de på, det politiskt korrekta mediaetablissemanget.

Men hörni…….vad tycker vanligt folk? Ett tips, Aftonbladet har låtit göra en webbundersökning med frågan:  Behövs det en TV-kanal för bara män? När jag kollade resultatet hade fler än 30 000 människor röstat.

Resultatet?

http://www.aftonbladet.se/vss/special/storfragan/visa/0,1937,49850,00.html

Det verkar som om Sverige, eller åtminstone Aftonbladets nätupplagas läsare är överrepresenterat av konservativa gamla surgubbar? 😀

Kör hårt Uffe Brunnberg, vi är många som uppskattar ditt mod att utmana det som är ”politiskt korrekt”! Kanske blir du en vägvisare och ett föredöme för de som är så infernaliskt rädda för att säga sin ärliga mening?

Avslutningsvis vill jag bara säga till ”kändisarna” som uttalat sig i Aftonbladets artikel: Ta det varligt med gratisskumpan i fortsättningen, jag tror att ganska många av er ångrar era uttalanden?

                                                                    

        ”Stinas äpple” ett svenskt närodlat alternativ till Golden Delicious?

I dagens nätupplaga av SVD kan man läsa att regeringen och Livsmedelsverket nu ger upp försöken att ge ”Miljösmarta” (läs klimatsmarta) kostråd. Orsaken är att EU ser dessa råd som handelshinder. Ord som ”närproducerat” passar nämligen inget vidare när man har en gemensam marknad som sträcker sig från Treriksröset i norr till Gibraltar i söder…..

Ur artikeln : ”EU vände sig främst mot rekommendationen att konsumera närproducerad mat. Till slut blev råden så urvattnade att regeringen nu beslutat att lägga ner alltihop.…”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/miljosmarta-kostrad-stoppas_6451936.svd

Det är inte lätt att få ihop det när det gäller ”miljön” och den gemensamma marknaden, inte!

Själv tycker jag det är alldeles utmärkt. Svenska staten ska inte propagera för något så diffust som ”klimatsmarta kostråd”. Eller för den delen hålla oss med sk”klimatrådgivare”.  Staten (dvs skattebetalarna) satsar 140 miljoner kr på att förlänga ”klimatrådgivning” ute i kommunerna.

http://www.dn.se/nyheter/politik/stod-till-klimatradgivning-forlangs

 Detta är ju fullständigt vansinnigt. Sverige har bland de lägsta utsläppsnivåerna av CO2 (kanske lägst av alla) av den utvecklade världens länder. Vad vi gör eller inte gör här, spelar ABSOLUT INGEN SOM HELST ROLL för klimatet.

 Använd skattepengarna till vettiga saker i stället!

Klimatet, politik, båtliv

Politik

Vindkraft? Nej tack!

Arkiv

Mest klickade

  • Inget