You are currently browsing the category archive for the ‘Klimatet’ category.

En artikel i gårdagens nummer av  tidningen Expressen slår nog nytt rekord i ren och skär dumhet! Vilket inte vill säga litet när det gäller kvällspressen….I nätupplagan kan man i en artikel läsa att ”Älgarnas fisar och skitar ner miljön” Jaha?…… Vänta lite?…. För det första, tycks tidningen Expressens medarbetare uppenbarligen inte vara kapabla  att skriva korrekt svenska längre, inte ens i rubriken. För det andra påstås i samma artikel att det är koldioxid som ”skitar ner miljön”?….. Va saru, saru? Vet artikelförfattaren om att utan koldioxid skulle all växtlighet på planeten dö ut tämligen omgående, och med den i stort sett allt övrigt liv på planeten. Nej det känner man tydligen inte till. Koldioxiden är  en grundförutsättning för att det ens ska finnas någonting värt namnet ”miljö” på Jorden. Att påstå att koldioxid ”skitar ner” är helt enkelt absurt!

   ”Miljö” ja, detta ständigt missbrukade ord, som  i exempelvis extremistpartiet ”Miljöpartiet”:s namn. Hur kan egentligen ett parti som förespråkar industriell förstörelse av vår natur, då tänker jag naturligtvis på vindkraften, komma undan med att kallas ”Miljöpartiet”? I landet Absurdistan fungerar det, eftersom de flesta journalisterna i Absurdistan är ”Miljöparti”-sympatisörer, och av naturliga skäl därför har svårt att granska partiet kritiskt…….Dessa journalister framlever företrädesvis sina dagar i Stockholms innerstad, närmare bestämt i stadsdelen Södermalm, där de från molnfri höjd kan sitta och skriva dumheter som exempelvis artikeln jag  länkar till ovan.

 I landet Absurdistan finns  ett politkerskrå som för länge sedan slutat att företräda de som gav dem jobbet, dvs medborgarna i landet Absurdistan. I stället för att som tänkt tjäna det allmänna till medborgarnas bästa, så jävlas man mer eller mindre öppet med vanligt hederligt folk. Landet Absurdistan är stort och glesbefolkat. Bilen är en nödvändighet för att de som inte bor i städerna ska kunna leva normala liv, eftersom det mesta av samhällsservice som skolor, sjukhus osv numera finns i städerna. Många glesbygdsbor pendlar dessutom många mil varje dag för att kunna ta sig till jobbet.  Kollektivtrafik är inte att tänka på för dessa människor som håller landsbygden levande.

Man får ju ”dra av” kostnader för arbetsresor, nödvändigt för dem som har långa bilresor till arbetet, och speciellt med tanke på de skyhöga drivmedelspriser genom skattepålagor som politikerna i Absurdistan drivit igenom för att ”rädda planeten” (Cheeesssus!). Utan dessa avdrag lönar det sig knappt för en glesbygdsbo att arbeta. Bilen är alltså enda lösningen. Eller snarare kanske ”var lösningen”……

Nu höjs röster för att detta nödvändiga reseavdrag ska fasas ut. Och från vilket håll kommer detta förslag?   ”Miljöpartiet” naturligtvis!

Karin Svensson Smith, ”klimat-och-transportansvarig” i Miljöpartiets styrelse menar på fullt allvar att detta reseavdrag, som alltså är en förutsättning för att hålla glesbygden vid liv, ska fasas ut? Alltså, ännu ett ”Miljöparti”-förslag, denna gång från ”klimat-och-transport ansvarig” (observera det Orwellska nyspråket) som försöker sparka undan benen för de som betalar Svensson Smith:s lön. Det är tammefan inte klokt, det är helt enkelt absurt!

Och så går ännu en dag i landet Absurdistan…..

Annonser

Professor Lennart Bengtsson är Sveriges  mest meriterade klimatforskare. När man hör honom tala i ämnet så vet man att det man får höra är vederhäftig information om forskningsläget, och inga överdrifter åt varken det ena eller andra hållet. 

För några veckor sedan var jag på en stor paneldebatt om klimatet i Uppsala. I panelen fanns, förutom just Lennart Bengtsson, professorerna Sven Kullander, C-G Ribbing och David G. Gee. Av dessa professorer räknas Lennart Bengtsson och Sven Kullander som något mer ”alarmistiska”, medan C-G Ribbing och David G. Gee väl får  anses  ”skeptiska” till det sk klimathotet.

Till min stora förvåning den gången, så var dessa fyra professorer överens om att det är energifrågan som är det mest akuta problemet inför framtiden. ”Vi måste lösa energiförsörjningen när oljan så småningom sinar, det är den stora utmaningen”….Ungefär så kan man sammanfatta paneldebattens slutsats vid debatten i Uppsala. ”Klimathotet” ansågs alltså inte som det stora akuta problemet. Detta är så viktigt så jag skriver det igen; ”Klimathotet” anses inte av Sveriges mest meriterade klimatforskare som det akuta problemet!

Men, det finns ett stort problem. Professorer som Lennart Bengtsson kommer inte till tals i media. Varför? Professor Kullander uttryckte sig ungefär så här: ”Journalisterna begriper inte ämnet, och vad jag har att säga säljer inga lösnummer”……

Nå, i går kväll fick jag chansen att kommunicera/shatta med Lennart Bengtsson på bloggen ”The Climate Scam” .

Diskussionen gällde torkan i norra Sahel,  som drabbats hårt av torka de sista åren.

Lennart Bengtsson kommenterar ämnet så här:

”…….Det finns 100 tals artiklar härom under en period på så där 30 år. Aktivister såväl som ”skeptiker” får ta sig tid att sätta sig in i problemen innan de uttalar sig om dem. Sahel området har alltid varit utsatt för aperiodiska långvariga NATURLIGA klimatsvängningar. Det är bl a därför vi alltid haft en låg befolkningstäthet i området. för folkhushållet finns det inget hopplösare än ett sådant klimat. Jag noterar med tacksamhet att det finns ett intresse hos allmänheten men forskarna har också ett jobb att sköta och hinner inte skriva populärartiklar hela tiden. Svenska media som dessutom har svaret på alla frågor när det gäller klimatet är inte heller intresserade. …….”

Mycket intressant tyckte jag och replikerade:

”………Problemet kanske kan stavas ”summary for policymakers”?

Som ju ibland säger någonting helt annat än vad forskningsrapporterna gör. Där, anser jag, finns ett stort trovärdighetsproblem. Jag har inte tröskat igenom allt i IPCC:s rapporter, men arbeten om havsnivåhöjningar har jag försökt att följa lite mer, eftersom jag anser att det är där svaret på frågan finns. Havsnivåhöjningarna. 

Frågan är alltså: Går vi mot en klimatkatastrof med symptomet accellererande havsnivåhöjningar?Svaret så vitt jag kunnat se, är nej. 30-70 cm havsnivåhöjning på 100 år är prognosen, vad jag kunnat läsa mig till. 30 cm är med andra ord ingen förändring alls i trenden från 1800-talet. Låter inte speciellt alarmerande jämfört med det vi får oss till livs i dagstidningarna? ….”

Svaret jag fick var utförligt:

”……Bifogar ett svar som sammanfattar min uppfattning. Också antaget av KVAs Energiutskott

 
 Ändringar av havsvattenståndet 
Se också punkt 12 i rapporten Klimatförändringar, 30 januari 2007 
(http://kva.se/Vetenskap_samhallet/Energi/Utskottet/rapport_energi_klimat_2007.pdf
Det lokala havsvattenståndet varierar kraftigt över tiden som en följd av tidvatten, vindar, lufttryck och havsströmmar. Under de senaste svenska vinterstormarna har vattenståndet på västkusten ett par gånger varit långt mer än en meter över det normala. En central fråga inom klimatforskningen är att bedöma förväntade ändringar av den globala havsnivån till följd av en ökad mängd smältvatten från glaciärer och inlandsisar (eustatisk effekt) samt expansion av havsvattnet till följd av högre temperatur (sterisk effekt). Redan en höjning på 1 m skulle skapa stora problem i flera områden på grund av den omfattande bosättningen i utsatta kustområden. Exceptionellt utsatt är exempelvis Bangladesh. 
En fortsatt uppvärmning kommer med stor sannolikhet att skapa stora problem. Analogier från tidigare interglacialer (Holsteinian och Eemian, 250 000 respektive 120 000 år sedan) indikerar att havsnivån var flera meter högre och detta vid obetydligt högre temperaturer än nu (Hansen and Sato 2011). En central fråga är givetvis hur snabbt en övergång till ett mycket högre havsvattenstånd kan äga rum och i vilken utsträckning detta kan påskyndas av växthusgasuppvärmningen. För att diskutera detta anordnades för ett år sedan en workshop av International Space Science Institute i Bern. Resultatet av denna workshop har nyligen publicerats (Bengtsson et al., 2011) och ger i en serie artiklar en övergripande presentation av det aktuella forskningsläget. 
Havsnivåhöjningen under de senaste 150 åren uppgår till 20-25 cm. Indikationer är ett mindre minimum i havsnivån under första hälften av 1800-talet. Sedan 1993 har man mätt havsnivån med radaraltimetri från satellit. Dessa mätningar visar sedan dess en oförändrad trend på 3.2+-0.4 mm/år, ( se bl. a. http://sealevel.colorado.edu/ ). Mätningar från GRACE satelliten 
(http://www.csr.utexas.edu/grace/publications/flyer/GRACEflyer0612a.pdf), kombinerad med radaraltimetri och havssonderingar i det s.k. ARGO-systemet (http://www.argo.ucsd.edu/) bekräftar att under de senaste 7 åren, då mätningar från alla observationssystemen föreligger, har havens temperaturexpansion bidragit med ca 1/3 och massökningen (huvudsakligen smältvatten från glaciärer) med 2/3. Även på en tidsskala på 20 år föreligger stora geografiska variationer i havsnivåökningen beroende främst på variationen i vindar och havsströmmar. I vissa områden har havet faktiskt sjunkit, i andra stigit betydligt mer än det globala medelvärdet. 
Under de senaste 100 åren är det sannolikt att det föreligger en acceleration av havsvattenståndet, ehuru ytterligare någon sådan inte kan identifieras under de senast två decennierna. Variationer förekommer från år till år och det är speciellt intressant att orsaken härtill har bekräftats av gravitationsmätningar från GRACE som visar att detta beror på tillfällig ansamling av vatten på vissa landytor. 
Tillförlitliga beräkningar över den mest sannolika utvecklingen är osäker och tills vidare kan de uppgifter som IPCC publicerade i sin senaste rapport ( IPCC, 2007) med en höjning på 20-50 cm till slutet av 2000-talet betraktas som mest sannolika värden. Detta var också den allmänna uppfattningen bland deltagarna i ”workshopen” även om beräkningarna är behäftade med stora osäkerheter. Detta beror såväl på brister i modellberäkningarna som på osäkerhet i den framtida emissionen av växthusgaser och aerosoler. En extra komplikationsfaktor är en ökad massackumulation på landisarna, främst Antarktis, till följd av ökade snöfall vid den högre temperaturen samt instabilisering av glaciärer på landisarna. För svenska förhållanden 
ligger därvid de troliga havsnivåändringarna under värdena för den förväntade landhöjningen under samma tid med undantag för den allra sydligaste delen av Sverige. Workshopen betonade emellertid att modellberäkningarna på intet sätt skall uppfattas som prognoser utan mer som ett bidrag till en fördjupad riskbedömning. 
Referenser 
Bengtsson, L. et al., 2011: The Earth Cryosphere and Sea Level Change, Surveys in Geophysics. Volume 32, Issues 4-5, 2011. Also available in form of a book ISBN: 978-94-007-2062-6 
Hansen and Sato, 2011: Paleoclimate implications for human-made climate change. Atmospheric Ocean Phys ArXiv: 1105.0968v1 
IPCC, 2007: Lemke, P. et al., : Climate Change 2007. The physical science basis. Contribution of working group 1 to the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge University Press, Cambridge. 
Lennart Bengtsson 
Medlem av akademiens energiutskott 
31.12.1211  …….”

Sensationellt!

Eftersom det ovan presenterade svaret av Lennart Bengtsson för en del, inte minst jag själv, kanske är lite ”tungläst” så gjorde jag en kort sammanfattning av vad jag tyckte mig kunna läsa ut ur hans text, och frågade honom om min sammanfattning var korrekt.

”…..Stort tack för ditt uttömmande svar!

Kan jag sammanfatta det så här?

1. Ingen accellererande observerbar havsnivåhöjning sedan man började mäta med satellit och Argobojar, inte på 2 decennier.

2. Osäkerheterna när det gäller förutsägelser om eventuella framtida accellererande havsnivåhöjningar är stora, och bygger på antaganden om fortsatt stigande global medeltemperatur.

Till slut gällande inledningen av ditt inlägg.

Att vattennivåerna på västkusten vid vinterstormar varit mer än en meter över det normala, indikerar ingenting onormalt. Variationerna är stora, det är fullständigt normalt.

Som sagt, det du skriver är ju mil från vad vi får läsa i dagstidningrnas artiklar,…eller hur?

Håller du med om det?…..”

Bengtsson svarade:

”……..Det är kelt korrekt. Det händer åtskilliga gånger varje  höst och vinter   att vattenståndsvariationer uppgår till en dryg meter huvudsakligen längs med väst och sydkusten. SMHI rapporterar detta regelbundet. För övrigt lär det nog dröja innan vattenståndet hinner fatt landhöjningen längs med Sveriges kuster förutom allra sydligaste delen. Var får massmedia alla stolliga uppfattningar från?

Lennart B ……”

Det Bengtsson skriver är minst sagt sensationellt, om man tar i beaktande den bild av accellererande havsnivåer som sprids av inte minst svenska verk och myndigheter som naturvårdsverket, SMHI etc, samt inte minst statstelevisionen SVT och SR. Ändå, det här är alltså vad vår mest meriterade klimatforskare har att säga. 

Ingen accellererande havsnivåhöjning!

Vilket för övrigt även professor Nils-Axel Mörner hävdar, läs mer om honom i tidigare inlägg här på bloggen.

Så nästa gång ni hör domedagsprofeter som Johan Rockström, agronom, Anders Wijkman, politiker eller Pär Holmgren, fd meteorolog, uttala sig i frågan, ta er då en funderare på hur det kan komma sig att dessa människor som är allt möjligt utom just klimatforskare, ideligen får uttala sig i tidningarna om den ”kommande katastrofen”, medan sakkunskapen, det bästa vi har, inte ens tillfrågas. Kanske bör man också ta sig en funderare på hur mycket man ska sätta tilltro till övrig alarmism gällande klimatet.

Svaret är förmodligen att Svenska mainstream media, speciellt SVT och SR är överbefolkat med journalister som sympatiserar med Miljöpartiet och ”miljörörelsen”. Vi visste det tidigare , jag skrev om detta redan för 3 år sedan, men nu finns det ju veteskapliga bevis. Dessa journalisters minst sagt skeva rapportering i ämnet gör att svenska politiker riskerar att ta  felaktiga beslut och prioriteringar, vilket i ett längre perspektiv kan bli direkt samhällsskadligt!

Jag fick av Ann L-H, tidigare naturvetenskapslärare på gymnasiet och läroboksförfattare, som en kommentar till mitt inlägg om SR:s ”vetenskapsprogram” Klotet, hennes brev som hon skickat till Generaldirektören för Skolverket, Anna Ekström. Brevet gäller alltså detta:

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?ProgramId=3345

Brevet/ inlägget, var så bra, och relevant i sammanhanget, så jag tycker det är värt en egen ”tråd”. Jag publicerar det med Ann L-H:s tillstånd.

Läs och begrunda……

Till
GD för Skolverket Anna Ekström

I veckan som gick tog miljömagasinet Klotet SR P1 upp skolans undervisning i klimatfrågan. Som representant för Skolverket deltog undervisningsrådet Per Kornhall.
Per Kornhall påpekade med all rätt att undervisningen ska vara saklig och vila på vetenskaplig grund. Samtidigt talade han om klimatskeptikerna och placerade dem på ”andra pseudovetenskapliga fält”. Dessutom talade han om att det är viktigt att lära ut ”rätt saker”.
Båda uttalandena kräver sin förklaring!
I drygt tjugo år har klimatforskare med olika inriktning debatterat kring i vilken utsträckning de antropogena utsläppen av sk växthusgaser påverkar klimatet. Samtidigt har media framställt FNs klimatpanel IPCC och inte minst dess sammanfattning för politiker SPM, som det enda och sanna rättesnöret. Sätter man sig in i IPCCs historia blir bilden minst sagt annorlunda och på senare tid har Donna Laframboise avslöjat hur IPCC arbetat, vilket innebär att dess trovärdighet i hög grad kan ifrågasättas.
Se: The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert .

I motsats till mediabilden finns det och har sedan länge funnits ett stort antal klimatforskare, som inte bekänner sig till ”den rätta tron” dvs den som finns i SPM och sprids via miljörörelsen och media.
Se tex:
http://www.climatedepot.com/a/9035/SPECIAL-REPORT-More-Than-1000-International-Scientists-Dissent-Over-ManMade-Global-Warming-Claims–Challenge-UN-IPCC–Gore
För några år sedan kom det ut en sammanställning, NIPCC, av flera tusen peer-reviewade (!) forskningsrapporter, som går stick i stäv med vad IPCCs SPM, miljörörelsen och media förmedlar. Dessa rapporter grundas alltså på vetenskapligt granskad forskning av forskare som är mer eller mindre skeptiska till den sk konsensusbilden. Inom parentes sagt så har konsensus ingenting med vetenskap att göra och bara att använda det begreppet i klimatfrågan visar att den är starkt politiserad.

Att Per Kornhall som representant för Skolverket i detta läge deltar i SRs starkt vinklade och kritiserade miljömagasin Klotet och där ansluter sig till redaktionens ensidiga konsensusbild och dessutom talar om skeptikernas forskning som pseudovetenskap, vilket jämställer dem med tex kreationister eller liknande, är fullständigt oförsvarligt och kräver förklaring!

När det sedan gäller att förmedla ”rätt saker” i klimatfrågan så är som sagt ”science NOT settled”. Det finns inte några ”rätta” slutsatser att förmedla. Det man kan göra är att i god vetenskaplig anda diskutera olika argument från hela fältet så objektivt som möjligt så att eleverna får klart för sig att frågan långt ifrån är avgjord.

Klimatfrågan är oerhört väsentlig för samhället och för oss som kontinuerligt följer den finns det dagligen nya intressanta forskningsresultat och infallsvinklar.
Att en representant för Skolverket visar sin okunnighet eller alternativt medvetet agerar som megafon åt den ideologiska miljörörelsen är som sagt oförsvarligt och Per Kornhalls båda uttalanden kräver en officiell förklaring från Skolverket!

Ann Löfving-Henriksson
Tidigare lärare i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiestadiet
samt läromedelförfattare

Stort tack Ann!

 Jag önskar att fler hade samma civilkurage och vilja att engagera sig som du. Förr eller senare måste etablissemanget börja lyssna på relevant kritik från människor som Ann L-H, människor som faktiskt vet vad de pratar om.

Än en gång, tack Ann!

I går publicerade Sveriges Radios ”Klotet” en artikel om att många skolor i USA numera också undervisar  den skeptiska synen på ”klimathotet”. ”Klotet” jämför denna undervisning med religionsundervisning!?

www.sr.se/p1/klotet,

 Man försöker smutskasta detta vetenskapliga initiativ genom att jämföra den klimathotsskeptiska undervisningen med det krav som finns i vissa delstater i USA, där man förutom att undervisa om evolutionen, även undervisar i Bibelns ”skapelselära”.

Detta är makalös smutskastning, och borde verkligen inte förekomma i vår ”objektiva” statsradio.

När åtskilliga klimathotskeptiker  såg sig föranlåtna att kritisera detta påhopp, fick de följande svar av Klotets programchef :

”Bästa A. Henriksson och övriga klimatskeptiska debattörer.
Vetenskapsradion Klotet har till uppgift att göra god miljöjournalistik grundad på forskning och insatt i ett samhällsperspektiv. Vi speglar och granskar vetenskapliga rön bland annat på klimatområdet. Det finns inga tecken så vitt vi kunnat utröna att klimatforskning skulle bli sämre faktagranskad än annan publicerad naturvetenskaplig forskning, tvärtom. Den kunskapssammanställning som IPCC gjort 2007 är den bästa som finns fn. Så vitt jag vet drar dessutom alla nationella vetenskapsakademier i världen samma grundläggande slutsatser som IPCC av de tusentals publicerade och granskade vetenskapliga studier man bygger den första delen av sin rapport på. Den som inte själv har ork eller kunskap att läsa alla dessa studier och inte heller vill lyssna till de experter som har till uppgift att göra detta, har enligt min mening en syn på kunskap som ligger närmare en religiös tro än vetenskap. Klotet kommer fortsätta att kritiskt skärskåda både forskning och miljörörelse och samhällsskeenden som tidigare och låter inte förvillare och vetenskapsförnekare fördunkla våra sinnen.”

Vetenskapsförnekare och förvillare!? Man baxnar! IPCC, som Klotets Johan Bergendorff hänvisar till, har gång på gång blivit avslöjade som en forskningsfuskande propagandaorganisation.

2009 gick det så långt att Indien beslutade sig att starta egen klimatforskning eftersom man anser att IPCC är en miljöaktivistisk rörelse, inte en forskningspanel. (se tidigare inlägg på bloggen)

 I stället för ”Peer review” har man bland annat ägnat sig åt ”Pal review”, vilket innebär att man låter ”vänner” granska sitt ”vetenskapliga” arbete, istället för kompetenta anonyma granskare. På så vis blir det garanterat godkänt, och kan alltså ståta med titeln ”peer reviewed”.

 Man har ljugit om antalet klimatforskare som ingår i panelen. De famösa ”2500 klimatforskarna” har vid närmare undersökning visat sig vara 38!

Man använder sig av sk ”grå litteratur” som kan vara allt från en artikel i ett bergsklättringsmagasin, till något som skrivits av någon miljöaktivist från Greenpeace. Trots tidigare försäkringar om att allt som stod i IPCCs rapporter var ”peer reviewed”.

IPCCs chef Rajendra Pachauri kallade kritiken mot uppgifterna i IPCC-rapporten om Himalayaglaciärernas snara försvinnande  år 2035 för ”woodoscience”, trots att kritiken var relevant. Uppgifterna visade sig komma från en miljöaktivist som över telefon intervjuat en indisk glaciärforskare. Knappast ”peer reviewed” altså. Vad den indiske glaciärforskaren sa, var att om avsmältningen fortsätter likafort som i dag kan glaciärerna i Himalaya vara borta år 2350. En viss skillnad. För övrigt har det visat sig att forskningen rörande glaciärerna i Himalaya är undermålig. Man har bara tittat på de glaciärer som ligger på förhållandevis låg höjd. De glaciärer som ligger högre upp är stabila, de smälter alltså inte överhuvudtaget.

Detta är bara ett litet axplock av den kritik som finns mot IPCC. Att Klotet hänvisar till denna FN-organisation med dess numera skamfilade rykte är närmast patetiskt.

När Klotet dessutom bara låter den ena sidan komma till tals, dvs den alarmistiska, är det inte längre frågan om ”upplysning”….då sysslar man i stället med propaganda. Vedervärdigt!

Skäms Klotet, skäms SR och skäms Johan Bergendorff!

                                           Elbil av lite äldre modell

Elbilen är ett praktfiasko. Det konstateras i en artikel i Svd i dag. Som så många andra utopiska ”gröna” drömmar, är den chanslös. Chanslös i kontakt med verkligheten i form av konkurrens av bilar som kostar hälften så mycket, chanslös mot bilar som går att köra 4 ggr så långt på en tankning, och som faktiskt går att värma upp när det är kallt. Till skillnad från elbilen alltså. Där får man åka ”svalt”….för att uttrycka saken snällt.

http://www.svd.se/naringsliv/elbilar-ett-historiskt-fiasko_6926203.svd

Det är hög tid att folk får upp ögonen för  orealistiska ”miljövänliga gröna tekniker” som just elbilen är ETT exempel på. Speciellt om man betänker att miljörörelsen av idag inte verkar inse att dessa bilar faktiskt drivs med just el, en vara som det kommer att bli brist på den dag Miljöpartiet och dess sympatisörer får som de vill. För OM kärnkraften läggs ner, vilket ju just MP kräver, så kommer vi att stå med skriande elbrist i Sverige. Utan att knappt en enda elbil rullar på våra vägar. Tänk då tanken att 4,3 miljoner bilar, som är ungefär det antal personbilar som är i drift i Sverige idag, tänk tanken att de ska drivas med den el som alltså inte längre kommer att finnas tillgänglig.

Detta kommer att få enorma konsekvenser för allas våra dagliga liv. Miljörörelsen tror att vindkraften ska kunna ersätta kärnkraften, men tyvärr……..

 Vindkraften kommer ALDRIG att kunna ersätta kärnkraften, det har till och med många av de mest rabiata miljöjournalisterna och AGW-aktivisterna insett. (AGW= Antropogen Global Uppvärmning)

 Som exempelvis Georges Monbiot och alla tiders värsta klimathotsförfattare, Mark Lynas, mannen som gav oss skräckscenarioromanen ”6 grader”…..Båda dessa aktivister har numera gjort en helomvändning i kärnkraftsfrågan…….”Sent ska syndaren vakna”, som man brukar säga. 

Så, vilka alternativ återstår av den utopiska ”förnyelsebara energin”?

Solenergi…..I Sverige, på vintern? Så länge elenergi inte kan lagras storskaligt, och det kan den inte, så blir svaret kort och gott……NEJ!

Vågkraft?  Nej!

Vad återstår? Inte mycket. Det är verkligen dags för människor i det här landet att vakna upp, och reagera, mot vad som kommer att hända i en relativt nära framtid, om Miljöpartiet får som de vill. Det är egentligen väldigt enkelt. Rösta bort dem från riksdagen, svårare än så är det inte.

                                                                    

        ”Stinas äpple” ett svenskt närodlat alternativ till Golden Delicious?

I dagens nätupplaga av SVD kan man läsa att regeringen och Livsmedelsverket nu ger upp försöken att ge ”Miljösmarta” (läs klimatsmarta) kostråd. Orsaken är att EU ser dessa råd som handelshinder. Ord som ”närproducerat” passar nämligen inget vidare när man har en gemensam marknad som sträcker sig från Treriksröset i norr till Gibraltar i söder…..

Ur artikeln : ”EU vände sig främst mot rekommendationen att konsumera närproducerad mat. Till slut blev råden så urvattnade att regeringen nu beslutat att lägga ner alltihop.…”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/miljosmarta-kostrad-stoppas_6451936.svd

Det är inte lätt att få ihop det när det gäller ”miljön” och den gemensamma marknaden, inte!

Själv tycker jag det är alldeles utmärkt. Svenska staten ska inte propagera för något så diffust som ”klimatsmarta kostråd”. Eller för den delen hålla oss med sk”klimatrådgivare”.  Staten (dvs skattebetalarna) satsar 140 miljoner kr på att förlänga ”klimatrådgivning” ute i kommunerna.

http://www.dn.se/nyheter/politik/stod-till-klimatradgivning-forlangs

 Detta är ju fullständigt vansinnigt. Sverige har bland de lägsta utsläppsnivåerna av CO2 (kanske lägst av alla) av den utvecklade världens länder. Vad vi gör eller inte gör här, spelar ABSOLUT INGEN SOM HELST ROLL för klimatet.

 Använd skattepengarna till vettiga saker i stället!

I dagens nätupplaga av Aftonbladet kan man läsa att den danska polisen ingripit mot miljöaktivister som försöker rädda en skog. Denna skog skall  avverkas för ett ge plats för en testanläggning för ”miljövänlig vindkraft”!

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article13355534.ab

Vore jag miljöaktivist skulle jag slita mitt hår. Rädda skogen, eller  bejaka den monstruöst ineffektiva vindkraften för att ”rädda klimatet” (sic!), och låta naturen våldtas av denna vindindustrialisering, som totalförstör den visuella upplevelsen av orörd natur eller gammalt kulturlandskap?

Pest eller kolera?

Jag tycker att de danska miljöaktivister som försöker rädda sin skog gör rätt. Gå in på ”Vindstat.nu” och titta på dess sidhuvud, bilden överst. Ta en titt på hur det ser ut när vindkraften byggts ut. Vackert?

http://www.vindstat.nu/

 Jag undrar om de som står för sidan  har tänkt på vilken fruktansvärd björntjänst de gör sig själva genom att visa upp hur det ser ut när vindkraftsindustrin fått härja fritt. Ett fantastiskt vackert landskap totalramponerat av ett otal vindkraftverk.

Om det ändå vore så att det ur energisynpunkt vore ett bra alternativ, så kanske kanske, att man skulle acceptera denna oerhörda förstörelse av naturen. Men så är det ju inte. Vindkraften är fruktansvärt ineffektiv, och dyr! Endast statliga subventioner, dvs dina och mina skattepengar, gör den ”lönsam”.

 ”Vindstat.nu” visar med allt önskvärd tydlighet hur det ser ut på den punkten……”Installerad effekt….1370 MW, Aktuell effekt……. 201 MW”

Vindkraften kommer aldrig att kunna ersätta varken kärnkraft eller vattenkraft, möjligen kan den fungera som ett komplement. Till priset av en oerhört förfulad natur förstås……

 

Uppdatering:

Länken till Aftonbladets artikel har uppdaterats, då den inte längre fungerade. men nu ska det bara vara att klicka på den igen.

                                                                 Ulf Brunnberg

Jag lyssnar sällan på radioprogrammet ”Sommar”. Det är inte det att tid inte finns, men ärligt talat är det oftast rätt ointressant enligt min  åsikt. Helt enkelt en massa självgoda kändisar som sitter och gör sig viktiga……Jaja, inte alla , jag vet det…….men många. 

Men så råkade jag läsa Aftonbladets recension av Ulf Brunnbergs insats som sommarpratare i nämnda program.  Med tanke på den goda press han fick för sin insats i ”Stjärnorna på slottet” eller vad den nu hette, programserien som gick i SVT, var denna recension rena ”förstasideschocken” för att uttrycka sig på kvällstidningsvis. Han blev nämligen sågad jämns med fotsulorna. Totalsågad!!!!! 

Det där väckte naturligtvis min nyfikenhet. Jag gick in på SR och kollade om programmet fanns tillgängligt för efterhandslyssning, vilket det gjorde. Länk:

 http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3272462.mp3

Efter att ha lyssnat på Brunnbergs Sommarprogram förstår man varför medie-etablissemanget tycker så illa om Brunnberg som Sommarpratare. Han sågar nämligen…….Mainmedia, miljörörelsen (rätt brutalt dessutom), klimatalarmister, tokskatter på drivmedel, tokfeminismen, den nya vansinniga sjölagen osv osv……..han föreslår också  en ren ”manskanal” i TV, kliniskt fritt från inredning och matlagning

Man skulle nästan kunna tro att Uffe var en av skribenterna eller kommentatorerna  på Sveriges bästa Miljöblogg, nämligen ”The Climate Scam”

http://www.theclimatescam.se/

Där ventileras ofta obekväma åsikter av den typ Ulf Brunnberg så oförskräckt vågar ge uttryck för.

 

Kort sagt: Ulf Brunnberg är en förnuftets röst i dessa galenskapernas tidevarv. Tror fan att han sågas då, av de ”politiskt korrekta” som propagerar för alla dessa tokerier och galenskaper.

Hatten av för Ulf Brunnberg! Bravo Uffe!

 PS:

I tidningen Expressen fanns det möjlighet att kommentera programmet. Föga förvånande delar en stor majoritet av läsarna där hans åsikter. Det verkar vara väääääldigt långt mellan vad folk anser, och vad medie-etablissemanget tycker att vi borde tycka.

http://www.expressen.se/noje/1.2500962/lasarna-ar-pa-ulf-brunnbergs-sida

   

I dagens nätupplaga av DN kan vi läsa att isbrytaren Oden kommer att stanna hemma i vinter. Hon kommer alltså att göra det hon ursprungligen byggdes för, bryta is i Östersjön, i stället för att kajka runt i Antarktis som ”forskningsplattform”. Skattebetalarna och näringslivet i Sverige tackar och bockar för att vi får en bättre möjlighet att hålla sjöfarten i gång under de kalla vintermånaderna.

Mer än 50 fartyg satt vid ett tillfälle fast i isen i svenska farvatten i vintras. Det är ju  självklart  att våra isbrytare vid sådana tillfällen skall vara här hemma och bryta is. Inga argument i världen kan få mig att ändra den uppfattningen.

 

http://www.dn.se/nyheter/oden-stannar-hemma

 

Jag upplever detta som oerhört glädjande, klimatpsykosen börjar sakta släppa sitt grepp om Sverige. Det fordrades ett par rejäla vintrar för att väcka den av skräckpropagandan totallurade befolkningen. Men verkligheten kan ingen propaganda i världen rå på. Kejsaren är naken. Allt fler har upptäckt detta, och snart kommer vi alla att skratta gott åt alla vansinniga förslag, påståenden och krav från diverse obskyra organisationer och politiska partier som det sk ”klimathotet” gav upphov till.

Men, vi är inte riktigt där ännu. Klimathotarlobbyn är fortfarande stark, se artikeln, och de måste även fortsättningsvis bemötas med  sakliga argument och nyktert sunt förnuft.

Men segern är nära! 🙂

 

I går utbröt fullt kaos på The Climate Scam, sveriges största klimatblogg. Rena Kalabaliken i Bender!

 Orsaken är att Maggie Thauersköld, som alltid tillämpat 99,99% total yttrandefrihet, (endast könsord od togs bort) nu har överlämnat sin blogg i StockholmsInitiativets ägo. Redan första dagen, som alltså var i går, utbröt kaos. SI har nämligen beslutat sig för att införa moderering. Eftersom den stora kommentatorskaran huvudsakligen består av en samling människor som sätter ärlighet, personligt ansvar och personlig frihet högt i kurs, blev åtgärden hårt kritiserad. Två av ”stamkommentatorerna” blev avstängda för gott, vilket jag ser som ett ordentligt överilat beslut. Om man nu anser att dessa två personer gick över ”gränsen” varför inte stänga av dem  en dag, eller möjligen två? I stället tog man till storsläggan, vilket fick många ”gamla trotjänarkommentatorer” att också  gå i taket. Modereraren, Jonny Fagerström, började radera vilt, med resultat att alla inläggshänvisningar blev felaktiga…..Totalt kaos blev resultatet.

 Den tidigare  höga takhöjden gjorde att debatten blev livlig, intressant och ibland frän. Men nästan alltid ärlig, stimulerande och oerhört lärorik!

Nu är det nog slut med det tyvärr. Många av de kunniga kommentatorerna har redan börjat söka sig till andra fora, där yttrandefriheten fortfarande är ledstjärnan….. 

 TCS kommer aldrig mer att bli sig likt. Och om den nya ”ledningen” inte tänker sig för, så kommer de att på bara några veckor rasera det Maggie Thauersköld genom hårt arbete byggt upp under flera år. Sorgligt. 

 Så kan det gå.

Länk till ”The Climate Scam” :   http://www.theclimatescam.se/2011/06/30/vaktavlosning-pa-the-climate-scam/ 

Länk till ”StockholmsInitiativet” :  http://stockholmsinitiativet.se/

UPPDATERING!

Jag har just fått veta att en av de totalavstängda kommentatorerna, Michelangelo, nu startar en egen klimatblogg!

Länk:  http://tcsuncensored.se/

Den ska tydligen smygstarta under Juli, för att öppna ”Officiellt” under Augusti. Spännande!

Klimatet, politik, båtliv

Vindkraft? Nej tack!

Arkiv

Mest klickade

  • Inget
Annonser